Požadavky na přijetí do pracovního poměru

Volná místa

Předpoklady pro přijetí do pracovního poměru

Uchazeč, který splňuje podmínky a požadavky pro výkon práce na dané pracovní místo je pozván na informativní pohovor, kde je podrobněji seznámen s:

  • právy a povinnostmi, které pro něj vyplynou z uzavření pracovní smlouvy,
  • pracovními podmínkami,
  • podmínkami odměňování,
  • povinnostmi, které pro něj vyplynou ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem jeho pracovního poměru.

Uchazeč je požádán o udělení souhlasu se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů.

Následně si personální útvar od uchazeče vyžádá:

  • osobní dotazník,
  • doklad osvědčující kvalifikační předpoklad, popřípadě kvalifikační požadavek stanovený právními a vnitřními předpisy,
  • výpis z evidence rejstříku trestů.

V případě, že je na pracovní místo stanoven kvalifikační požadavek základní odborné přípravy typu „B“ (bude-li v přímém styku s vězněnými osobami), musí se uchazeč podrobit psychologickému posouzení.
V závěru přijímacího řízení musí uchazeč absolvovat vstupní lékařskou prohlídku.