Často kladené dotazy

Jak dlouho trvá přijímací řízení?

Přijímací řízení do služebního poměru trvá zpravidla až dva měsíce a probíhá ve čtyřech na sobě navazujících kolech. Začínáme informativním pohovorem, následuje prověrka tělesné zdatnosti, psychologické vyšetření a vstupní lékařská prohlídka.

Jak dlouhá je zkušební doba?

Zkušební doba ve služebním poměru je stanovena v délce šesti měsíců.

Je potřeba mít při nástupu do služebního poměru maturitu?

Ano, pro vstup do služebního poměru je zapotřebí středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Potřebuji výpis z rejstříku trestů?

O výpis z rejstříku trestů se při nástupu nemusíte starat. Příslušné personální oddělení organizační jednotky, u které máte zájem vykonávat službu, si jej samo vyžádá.

Je služební poměr na dobu neurčitou?

Po složení slibu u příslušné organizační jednotky je uzavřen služební poměr na dobu určitou v trvání tří let. Následně poté, po vykonání služební zkoušky a po uplynutí zkušební doby, je příslušnice/příslušník zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou.

Jak dlouhý je nástupní kurz?

Kurz základní odborné přípravy trvá zpravidla 15 týdnů, kdy 14 týdnů je výuka a jeden týden probíhají závěrečné zkoušky.

Kde nástupní kurz probíhá?

Kurz základní odborné přípravy probíhá v Akademii Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem v Libereckém kraji.

Mohu opakovat psychologické vyšetření?

Ne, bohužel psychologické vyšetření se nedá opakovat. Nicméně pokud i přesto budete mít zájem o náš bezpečnostní sbor lze se k nim po dvou letech vrátit.

Kolik otázek mají psychotesty?

Psychotesty mají různorodou skladbu otázek a navazujících odpovědí, zpravidla obsahující 500+ otázek.

Mohu opakovat fyzické testy?

Ano, prověrku fyzické zdatnosti lze opakovat. Nicméně je důležité zmínit, že máte pouze jeden opravný pokus a je zapotřebí zopakovat všechny disciplíny: tj. člunkový běh, celomotorický test, klik vzpor ležmo, leh - sed a běh na 1000 metrů, více po kliknutí zde.

Je zapotřebí nějaký dress code?

U nás je zapotřebí dobrá nálada. O ošacení příslušnice/příslušníka se u našeho bezpečnostního sboru nemusíte starat, my se naopak postaráme o Vás. Vystrojíme Vás od hlavy až k patě, v létě či zimě.

Bude mi proplacen výpis ze zdravotní dokumentace?

Veškeré náklady spojené se zjišťováním fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti hradí bezpečnostní sbor, a to i v případě, kdy není uchazeč do služebního poměru přijat.

Je možnost ve služebním poměru vykonávat jinou výdělečnou činnost?

Ano, možné to je a pouze se souhlasem služebního funkcionáře na základě písemné žádosti příslušnice/příslušníka. Nicméně se musí jednat o činnost, která nebude ve střetu zájmu s výkonem služby a která nepovede k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru. 

Mohu být přijat i s tetováním?

V zásadě ano, ale je zakázáno tetování umístěné kdekoli na těle, které svým obsahem symbolizuje politický názor nebo přesvědčení, myšlenky a motivy skupin, spolků, hnutí nebo organizací propagujících potlačování lidských práv a svobod, diskriminaci jiné rasy, pohlaví, náboženství a národa nebo národnosti. Nicméně žádné tetování se nesmí vyskytovat po celé oblasti hlavy, a to včetně její vlasové části.

Mohu být přijat i s brýlemi?

V zásadě to nepředstavuje překážku, nicméně o zdravotní způsobilosti uchazeče rozhoduje služební lékař na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření.

Je nějaký výškový limit pro přijetí?

Výškový limit pro přijetí do služebního poměru není stanoven.

Bude mi umožněno darovat krev?

Tak to je skvělá zpráva. Naši příslušníci a občanští zaměstnanci se pravidelně zúčastňují hromadného darování krve v nemocničních zařízení. Jenom v letošním roce bylo do akce "Hromadného darování krve s vězeňskou službou" zapojeno 41 organizačních jednotek včetně generálního ředitelství a ministerstva spravedlnosti. Jedná se o celodenní služební akci, kdy Zákoník práce i Zákon o služebním poměru respektují celospolečenský význam dárcovství krve a umožňují, aby byly odběry prováděny v době služby, resp. pracovní době, přesněji vzato, aby dárci krve bylo poskytnuto služební/pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný i zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do doby služby, resp. pracovní doby. Samozřejmě můžete jít darovat krev i individuálně.

Navíc uděláte dobrý skutek, který může v budoucnu zachránit lidský život.

Přispívá zaměstnavatel na jízdné do zaměstnaní?

Bohužel ne, nicméně pokud pocházíte ze vzdálené oblasti, je možné využít našich ubytovacích zařízení, které každá organizační jednotka vlastní. Navíc jsou tyto zařízení umístěny v krátké vzdálenosti od místa služebního působiště.

Jak je to se studiem vysoké školy při výkonu služby?

Pokud je vysokoškolské vzdělání nezbytné pro výkon služby na zastávaném služebním místě, lze požádat služebního funkcionáře o volno s nárokem na služební příjem a to i včetně přípravy na vykonání státní závěrečné zkoušky. V rámci tohoto služebního volna při studiu však musí příslušník následně setrvat u bezpečnostního sboru nejméně dobu, kterou dané studium trvalo. Pokud tedy bakalářské studium trvá tři roky, musíte setrvat u našeho bezpečnostního sboru další tři roky po jeho řádném ukončení.

Rád bych pracoval pro vězeňskou službu, máte pozice i mimo uniformu?

Tak to jsme rádi za Váš zájem. Určitě nabízíme velkou škálu pracovních pozic mimo služební poměr. V pracovním poměru u nás najdete uplatnění jako lékař, všeobecná sestra, pracovník odborného zacházení (vychovatel, terapeut, psycholog, aj., . . .), speciální pedagog, adiktolog a mnoho dalších rozmanitých pozic v rámci Vězeňské služby České republiky. Veškeré nabídky včetně organizačních jednotek a místech pracovišť naleznete po kliknutí zde.

Jak je to s náborovým příspěvkem?

Náborový příspěvek až do výše 150 000 Kč u nás dostane nově nastupující příslušnice/příslušník do služebního poměru při splnění podmínek v rámci Vězeňské služby České republiky. Vyplácí se po devíti měsících od přijetí do služebního poměru a je potřeba setrvat v uniformě šest let. V případě, že se rozhodnete z jakýchkoliv důvodů ukončit služební poměr před uplynutím této doby, je povinností adekvátní část vrátit.

Zaměstnanci v pracovním poměru nemají nárok na přiznání náborového příspěvku. Nicméně i přesto je u nás řada benefitů a zaměstnaneckých výhod.

Jaká je doba služby? Mohu si vybrat zařazení?

Základní doba služby příslušníka činí 37,5 hodiny týdně. Příslušníkovi lze na jeho žádost stanovit kratší dobu služby v týdnu. V případě zájmu o ranní, případně směnný (nepřetržitý) režim je potřeba si podat žádost ke služebnímu funkcionáři s příslušnou rozhodovací pravomocí. V podstatě pokud sloužíte na ranní směně, jste ve službě od pondělí do pátku, víkendy a svátky máte volno. Ve směnném režimu sloužíte všední dny, víkendy i svátky. Příkladem může být rozložení na dvě denní, dvě noční s následujícími čtyřmi dny volna. Každá organizační jednotka má nepřetržitou dobu službu nastavenou jinak, nicméně všechny jsou v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Jaká je náplň činnosti u justiční stráže?

Strážný justiční stráže zajišťuje a vykonává službu v justičních objektech. Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, ministerstva a na jiných místech výkonu a správy soudnictví, zajišťuje bezpečnost pracovníků těchto institucí. Dohlíží na nerušený průběh soudních jednání.

Jaká je náplň činnosti u vězeňské stráže?

Strážný vězeňské stráže vykonává strážní službu ve vazební věznici, věznici, ústavu zabezpečovací detence, na vnějším střeženém pracovišti nebo při eskortování vězňů a chovanců. Zajišťuje doprovody motorových vozidel uvnitř vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Ranní směna mimo jiné zajišťuje např. provádění návštěv vězněných osob, vycházek a všech druhů předvádění k orgánům činným v trestním řízení, lékaři apod. Eskortní směna provádí všechny druhy eskort, a to např. k soudnímu řízení, do zdravotnických zařízení, k umístění a přemístění mezi věznicemi, na střežené pracoviště atd.